1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

 U.A.T.Perișor din comuna Perișor,strada Henri Coandă, nr.269 cod fiscal 5002010,cod poștal 207445,județul Dolj, tel/fax 0251459707, primariaperisor@yahoo.com, persoană de contact: Andrei Constantin Cristian – contabil.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

 Teren arabil intravilan în suprafață de 11100 mp. din acte și 12084 mp.din măsurători amplasat în comuna Perișor, sat Perișor, tarlaua 13, parcela 247 latura dreaptă punct maidan aflat în inventarul comunei Perișor.Concesiunea se face conform art.308-314 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local Perișor nr.45 din 28.07.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate pune la dispoziția ofertanților cu condiția achitării unei taxe de 50 de lei în baza unei cereri formulate în scris și adresate U.A.T. Comuna Perișor, strada Henri Coandă nr.269, județul Dolj, e-mail:primariaperisor@yahoo.com

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Primăria comunei Perișor – secretariatul instituției din strada Henri Coandă nr.269, județul Dolj, persoană de contact Andrei Constantin Cristian – contabil

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

50 de lei și se achită cu numerar la casieria primăriei Perișor din strada Henri Coandă, nr.269, județul Dolj, sau virament bancar.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31/10/2022, orele 10.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08/11/2022, orele 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Perișor, strada Henri Coandă, nr.269, județul Dolj, compartiment registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

09/11/2022, Primăria Comunei Perișor, strada Henri Coandă, nr.269, județul Dolj, sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Perișor, ora 11.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

  Tribunalul Dolj – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal str.Brestei, nr.12, Craiova, Telefon:0251/418.612 interior 1044,registraturaacte.dj@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06/10/2022.

PRIMAR,

CHIPIRLIN MARIANA